Chráněná území Klánovického lesa

Mezi chráněná území Klánovického lesa patří:

Přírodní rezervace Klánovický les

  • Dříve se této oblasti říkalo Vidrholec.
  • Ve středověku byl Vidrholec temným hvozdem, kterým vedla důležitá císařská silnice z Prahy na Moravu. Také se zde nacházelo několik vesnic.
  • Vesničany však velmi poznamenala třicetiletá válka i zdejší neúrodná půda, a tak své domovy v průběhu 16. a 17. století opustili, vsi zanikly a vytvořil se zde souvislý lesní porost.
  • Hustý les odedávna poskytoval útočiště nejrůznějším lapkům a zlodějům, kteří okrádali bohaté obchodníky a poutníky putující po zemské silnici. Jedna z nejstarších zmínek o loupežnících pochází už z roku 1142, kdy nechal kníže Vladislav les od loupežníků vyčistit. V 17. století ve Vidrholci nějakou dobu pobýval i známý lupič Petrovský se svou tlupou.
  • V 17. století byl les ještě mnohem rozsáhlejší než dnes a táhl se až ke Kolodějím, k jejichž panství také patřil.
  • Až do 19. století zůstal téměř nedotčen lidskou rukou. V důsledku výstavby dráhy byly vypuštěny rybníky Žák a Slavětický.
  • V roce 1845 byla dokončena železniční trať vedoucí napříč Klánovickým lesem a vyjel na ni první vlak. V té době většina Klánovického lesa patřila k panství Lichtenstejnů. Těm patřil les až do roku 1945, kdy byla část lesa převedena na stát a část na obec Klánovice.
  • V roce 1876 se zde usídlil Václav Klán, který vypracoval plán na výstavbu příměstského letoviska Klánovice.
  • Dnes chráněné území zahrnuje starý porost dubohabrového lesa se starými exempláři dubu letního a habru obecného, ve vlhkých oblastech při trati hojně roste bříza pýřitá. Významný je také výskyt trsnatých tráv bezkolence modrého a smilky tuhé nebo léčivé prhy chlumní. Nelze opomenout mykologický význam lesa, který je velmi bohatý na houby.
  • Les poskytuje dobré podmínky pro hnízdění mnoha druhů ptactva – např. káně lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, hýl obecný, strakapoud velký nebo datel černý.

Přírodní rezervace Cyrilov

   • Přírodní rezervace Cyrilov se skládá ze tří samostatných částí. Rozkládá se v městské části Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy a ve středočeských obcích Šestajovice u Prahy, Úvaly u Prahy a Jirny na celkové ploše asi 243 ha. Převážná část rezervace se nalézá na území hlavního města Prahy. Předmětem ochrany jsou dubové lesy přirozené skladby, mokřady a drobná rašeliniště, vzácné rostliny (např. lilie zlatohlávek, medovník velkokvětý), variabilní populace bříz, staré duby a borovice. Rezervace zaznamenala výskyt 60 druhů ptactva. Chráněné území je zabezpečeno před rušivými vlivy ochranným pásmem do vzdálenosti 50 metrů od hranic přírodní rezervace Cyrilov.
   • Území pokrývají doubravy s převahou dubů letního a zimního, dále se vyskytuje borovice lesní a lokálně smrk obecný. Důvodem ochrany je snaha o zachování břízy pýřité, která se vyznačuje hladkou, matně šedobílou kůrou a listy vejčitého a špičatého tvaru.
    V minulosti bylo území částečně nezalesněné a vyskytovala se zde řada malých pískovcových lomů a větších vřesovišť. Dodnes z té doby zůstala kupovitá mraveniště mravence lesního, spatřen byl vzácný střevlíček, z obojživelníků čolek velký, čolek obecný, z plazů ještěrka obecná. Lesní porost je útočištěm řady druhů ptactva – káně lesní, krahujec obecný, ze sov puštík obecný nebo kalous ušatý. Běžně spatříte také strakapouda velkého.

Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka

  • Prameniště Blatovského potoka je přírodní památka ev. č. 13471 na území hlavního města Prahy, v západní části Klánovického lesa v katastrálním území Klánovice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Důvodem ochrany je biotop pramenné oblasti Blatovského potoka, který je tvořen oligotrofní rašelinnou březinou s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub.
  • Kolem prameniště vede modrá turistická značená trasa 1003 z Uhříněvsi do Klánovic.
  • Území zahrnuje menší část lesního porostu, kde se díky vysoké hladině spodní vody vytvořil výjimečný mokřad s výskytem několika druhů rašeliníků. Mokřadní ráz lokality prospívá také některým vzácným druhům bezobratlých živočichů a hub. Z živočichů se zde setkáte se vzácnými slíďáky, plachetnatkami a celou řadou pavouků. Z rostlin zde roste violka bahenní, smldník bahenní, kozlík dvoudomý, mochna nátržník a suchopýr úzkolistý.

Mapa

Zdroje a použitá literatura:

Klánovický les | Pražská příroda (praha-priroda.cz)

Klánovický les – Wikipedie (wikipedia.org)

Prameniště Blatovského potoka – Wikipedie (wikipedia.org)

S dětmi na kole Klánovickým lesem – popis cyklotrasy, mapa, fotky (vylety-zabava.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *