Environmentální výzvy

Výzkum budoucích scénářů předpovídá, že změna klimatu bude mít dramatický účinek na přírodní prostředí, rostliny a zvířata, což povede v některých oblastech ke zrychlení ztráty biologické rozmanitosti. Dopady budou znatelné u mnoho komunit a odvětví, která jsou závislá na přírodních zdrojích, včetně zemědělství, rybolovu, energetiky, cestovního ruchu a vody.

Půda

Změna klimatu může zhoršit erozi, způsobit úbytek organických látek, salinizaci, ztrátu biologické rozmanitosti půdy, sesuvy půdy, desertifikaci a záplavy. Účinek změny klimatu na ukládání uhlíku v půdě může souviset s měnícími se koncentracemi CO2 v atmosféře, zvýšenými teplotami a měnícími se srážkami. Extrémní srážkové události, rychlé tání sněhu nebo ledu, vysoké průtoky řek a zvýšená sucha jsou všechny události související s podnebím, které ovlivňují degradaci půdy. Roli hrají také odlesňování a další lidské činnosti (zemědělství, lyžování). Očekává se, že slaná půda v pobřežních oblastech vzroste v důsledku vniknutí slané vody z moře z důvodu stoupajících hladin moře a (periodicky) nízkých průtoků řek.

Biodiverzita

Změna klimatu má přímé i nepřímé dopady na druhy a ekosystémy. Existují jasné důkazy, které ukazují, že biologická rozmanitost již na změnu klimatu reaguje, a bude tak činit i nadále. Mezi přímé dopady patří změny ve fenologii, hojnost a rozšíření druhů, složení komunity, strukturu stanoviště a ekosystémové procesy.

Změna klimatu také vede k nepřímým dopadům na biologickou rozmanitost prostřednictvím změn ve využívání půdy a dalších zdrojů. Mohou být škodlivější než přímé dopady v důsledku jejich rozsahu a rychlosti a zahrnují: fragmentaci a ztrátu stanoviště; nadměrné využívání; znečištění vzduchu, vody a půdy; a šíření invazivních druhů. Dále sníží odolnost ekosystémů vůči změně klimatu a jejich schopnost poskytovat základní služby, jako je regulace klimatu, potraviny, čistý vzduch a voda a kontrola povodní nebo eroze.

Vnitrozemská voda

Předpovídá se, že změna klimatu povede k zásadním změnám v dostupnosti vody v celé Evropě v důsledku méně předvídatelných dešťových srážek a intenzivnějších bouří. To povede ke zvýšenému nedostatku vody, zejména v jižní a jihovýchodní Evropě, a ke zvýšenému riziku povodní na většině kontinentu. Výsledné změny budou mít vliv na mnoho suchozemských a mořských oblastí a mnoho různých přírodních prostředí a druhů.

Teplota vody je jedním z ústředních parametrů, které určují celkové zdraví vodních ekosystémů, protože vodní organismy mají specifický rozsah teplot, které mohou tolerovat. Změny klimatu vedly ke zvýšení teploty vody v řekách a jezerech, ke snížení ledové pokrývky, což ovlivnilo kvalitu vody a sladkovodní ekosystémy.

Mořské prostředí

Dopady změny klimatu, jako je zvyšování povrchových teplot moří, acidifikace oceánů a posuny v proudech a větrných vzorcích výrazně změní fyzikální a biologické složení oceánů. Změny teplot a proudění oceánů mají potenciál změnit geografické rozdělení ryb. Zvyšující se teplota moře by také mohla umožnit expanzi cizích druhů do oblastí, kde dříve nemohly přežít. Například okyselení oceánu bude mít dopad na různé organismy vylučující uhličitan vápenatý. Tyto změny budou mít nevyhnutelný dopad na pobřežní a mořské ekosystémy, což bude mít pro mnohé regiony zásadní socioekonomické důsledky.

zdroj: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/challenges_en

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *