Evropský program pro změnu klimatu

Evropská komise zřídila v roce 2000 Evropský program pro změnu klimatu (ECCP), který má pomoci identifikovat nejekologičtější a nákladově nejefektivnější politiky a opatření, která lze na evropské úrovni přijmout za účelem snížení emisí skleníkových plynů. Okamžitým cílem bylo pomoci zajistit, aby EU splnila svůj cíl snižování emisí podle Kjótského protokolu.

Program stavěl na předchozích činnostech souvisejících s emisemi na úrovni EU, jako je například první strategie Společenství na omezení emisí CO2 a zlepšení energetické účinnosti (1991) a iniciativy v oblasti řízení obnovitelné energie a řízení poptávky po energii. Rovněž zapadá do šestého akčního programu EU pro životní prostředí (2002–2012) a strategie udržitelného rozvoje. Program byl koordinován řídícím výborem a vyvíjen prostřednictvím konzultačního procesu s více zúčastněnými stranami za účasti Komise, členských států, průmyslu a environmentálních skupin.

První evropský program pro změnu klimatu

První ECCP (2000-2004) zkoumal širokou škálu politických oblastí a nástrojů s potenciálem ke snížení emisí skleníkových plynů.

Pracovní skupiny:

 • Flexibilní mechanismy: obchodování s emisemi
 • Flexibilní mechanismy: Mechanismus společné implementace a čistého rozvoje
  Dodávka energie
 • Poptávka po energii
 • Energetická účinnost v koncových zařízeních a průmyslových procesech
 • Doprava
 • Průmysl (podskupiny pro fluorované plyny, obnovitelné suroviny a dobrovolné dohody)
 • Výzkum
 • Zemědělství
 • Dřezy v zemědělských půdách
 • Lesní dřezy

Každá pracovní skupina určila možnosti a potenciál pro snižování emisí na základě nákladové efektivity a dopadů na další oblasti politiky a potenciální společné přínosy, například z hlediska energetické bezpečnosti a kvality ovzduší.

Jednou z nejdůležitějších a inovativních iniciativ, které vyplynuly z prvního ECCP, je systém EU pro obchodování s emisemi.

Druhý evropský program pro změnu klimatu

Druhé ECCP zahájené v roce 2005 prozkoumalo další nákladově efektivní možnosti snížení emisí skleníkových plynů v součinnosti s Lisabonskou strategií EU pro zvýšení hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

Pracovní skupiny:

 • Přezkum ECCP I s cílem usnadnit a podpořit provádění priorit stanovených v první fázi (5 podskupin: doprava, dodávky energie, poptávka po energii, plyny bez CO 2 , zemědělství)
 • Letectví
 • CO 2 a automobily
 • Zachycování a ukládání uhlíku
 • Přizpůsobení účinkům změny klimatu
 • Snížení emisí skleníkových plynů z lodí

Byla zkoumána další opatření týkající se pružných mechanismů, zemědělství, výlevků v zemědělských půdách a výlevek souvisejících s lesy. Rovněž byla dále rozpracována řada konkrétních akcí určených v první fázi – např. Systém energetického auditu a řízení E2MAS, iniciativa Motor Challenge a podpora obnovitelných zdrojů energie v aplikacích vytápění.

zdroj: ec.europa.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *