Hospodářské cíle v podmínkách Klánovického lesa

Musíme si uvědomit, že ačkoliv je Klánovický les vnímán zejména jako rekreační oblast, slouží primárně k dosahování hospodářských cílů. Zkrátka, těžba dřeva je nutná i v podmínkách tohoto největšího pražského lesního celku.

Pokusme se pojmenovat základní hospodářské cíle a záměry lesního hospodářského celku zpracované pro Klánovický les.

Cíle trvale udržitelného hospodaření v lese

 • Pokračovat v koncepční přeměně monokulturního velkoplošného hospodaření v lesích na diferencované hospodaření maloplošné s důrazem na podrostní, přírodě blízké formy.
 • Vytvořit optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesa s aktuálním tržním ekonomickým prostředím. Zajistit trvalou produkci kvalitní dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesa.
 • Docílit a udržovat takový stav spárkaté zvěře, aby byla v maximální míře umožněna přirozená obnova všech druhů dřevin.
 • Zaměřit se na využití šetrných technologií, snižujících poškozování lesních porostů, půdy a dopravní sítě.
 • Udržovat a zvyšovat biodiverzitu lesa podporou druhové rozmanitosti, tvorbou smíšených částí lesa, zvyšováním podílu ohrožených druhů lesních dřevina a ponecháváním všech neškodících druhů lesních dřevin v porostech.
 • Zajišťovat ochranu a péči vzácným a ohroženým druhům lesních dřevin.
 • Vytvářet podmínky pro ochranu biotopů chráněných rostlin a živočichů.
 • Chránit populace ptáků vytvářením vhodných podmínek pro hnízdění např. ponecháváním doupných stromů.
 • Zachovávat a pečovat o přírodě blízké okraje lesů.

Cíle při obnově lesa

 • Využívat co nejvíce přirozené obnovy lesa v geneticky vhodných porostech tam, kde to bude možné s ohledem na cílovou skladbu porostů. Zvyšovat rozsah přirozené obnovy. Zaměřit se hlavně na kvalitní dubové porosty.
 • Pro obnovu využívat převážně hospodářský způsob podrostní a násečný, případně holosečný maloplošný nebo kombinované obnovní postupy.
 • Umělou obnovu používat jen tam, kde nelze využít přirozenou obnovu nebo kde se přirozená obnova nedaří.
 • Při opakovaném zalesňování využívat možností zastoupení náletových dřevin. Podchytit a rozvíjet všechny, byť plošně omezené a prostorově izolované možnosti přirozené obnovy javoru, javoru klenu, habru, jasanu olše i modřínu.
 • Na stanovištích neproduktivních preferovat využívání mimoprodukčních funkcí lesa před obnovní těžbou.
 • Silně proředěné části mýtních porostů s úporným buřením bez předpokladu přirozené obnovy mýtit.

Cíle při výchově porostů

 • Dbát, aby výchovným zásahem byla zlepšována stabilita, druhová skladba a kvalita porostu.
 • Realizovat výchovné zásahy v mladých porostech včas a podle zásad stanovených pro jednotlivé dřeviny. U borovice a listnatých dřevin nezasahovat do podúrovně a zásahy provádět pouze v nadúrovni a úrovni.
 • Ve starších porostech – probírkách upřednostňovat pozitivní úrovňový zásah s maximální možnou intenzitou.
 • Při výchově podporovat zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a ponechávat neškodící ostatní přimíšené dřeviny.

Cíle při technologické přípravě pracovišť

 • Dbát na dobré zpřístupnění porostů a používat šetrné technologické postupy minimalizující škody při těžbě a při vyklizování těžených stromů na lesní půdě a lesním ekosystému.
 • Provádět pravidelnou údržbu komunikací a stanovovat takové podmínky užívání lesní dopravní sítě, aby docházelo k minimálnímu poškození.
 • U porostů trvale ovlivněných vodou volit odpovídající časové termíny a technologie výroby.

Myslivost

 • V zájmu minimalizace škod zvěří na lesních porostech dbát na dodržování kmenových stavů zvěře v honitbách. V případě překročení těchto stavů činit nezbytná opatření k nápravě.
 • Usměrňovat umístění přikrmovacích zařízení do míst, kde soustředění zvěře nebude ohrožovat mladé lesní kultury.
 • Chránit zvěř, pečovat o ni v době strádání, zlepšovat úživnost honiteb.

Ostatní funkce lesa

 • Vodohospodářská funkce – zajišťovat ochranu zdrojů pitné vody, ochranu pramenných oblastí, břehových porostů, obnovu retenčních nádrží v lesích, obnovu studánek a pramenů a udržovat meliorační systémy v lesních porostech.
 • Půdoochranná funkce – důsledně dbát na povýrobní úpravu pracovišť, úpravu svážnic a cest, ochranu půdy před erozí a poškozením volbou vhodných technologií a užitých materiálů.
 • Rekreační funkce – zvýšit péči o porosty kolem vycházkových tras, vytvářet odpočinková zákoutí a vyhlídky, pečovat o kulturní památky, budovat naučné stezky a cyklotrasy, spolupracovat s místně příslušnými úřady městských částí a přilehlých obcí. Komunikovat s úřady i veřejností o problematice těžebních činností v daném území.
 • V zájmu ochrany lesa dohlížet na dodržování zákazu některých činností v lese.
 • Umožnit dočasné rekreační využití manipulačních ploch v rámci PUFL, případně ostatních ploch.

Ochrana biodiverzity

 • Spolupracovat s orgány ochrany přírody při péči o zvláště chráněná území včetně snahy o zvýšení podílu některých málo zastoupených dřevin (jedle, třešeň ptačka, ap.)
 • Zajistit komplexní ochranu stanovišť jednotlivých druhů organismů diferencovanou péčí.
 • Spolupracovat při inventarizaci výskytu vybraných druhů organismů.
 • Spolupracovat s ostatními organizacemi zabývajícími se ochranou přírody.

Výzkum a školství

 • Spolupracovat s lesnickými školami a výzkumnými pracovišti.

 

V době klimatické změny některé cíle nabývají na důležitosti. Zejména druhové složení lesa, půdoochranná a vodohospodářská funkce budou důležitější, než v době předcházející.

To by se mělo promítnout i do nového lesního hospodářského plánu, který se již začíná zpracovávat. Měl by platit pro období 2022-2031.

S využitím informací z Lesního hospodářského plánu LHC Újezd nad Lesy 2012-2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *