Jak se dělí les?

Žádný strach, nebudeme porcovat les! Chceme pouze porozumět řeči lesníků a zjistit, na jaké části si les pracovně rozdělují a to tak, aby si navzájem rozumněli a nemuseli neustále složitě vysvětlovat, o čem ve „svém“ lese mluví. Podobně jako je rozdělená Praha na městské části, katastry, ulice a domy, je rozdělený i les. Tak pojďme na to.

Prostorové rozdělení lesa tvoří:

  • oddělení
  • dílce
  • porosty
  • porostní skupiny
  • etáže

Co je oddělení

Oddělení je nejvyšší jednotkou prostorového rozdělení a má funkci orientační. Oddělení jsou značeny arabskými čísly od 1 do 57 a nemají v rámci lesní správy z důvodu různých vlastníků částí lesa souvislou číselnou řadu.

Co jsou dílce

Dílce jsou jednotkami prostorového rozdělení s podobnými přírodními a hospodářskými podmínkami, které umožňují dosažení podobného způsobu hospodaření. Dílce mají i funkci orientační. V rámci oddělení jsou dílce označeny velkými písmeny latinské obecedy od písmene A, při vynechání písmene CH, I a Q. Pro účely kategorizace lesů byly hranice dílců upraveny, ale pouze po výrazných hranicích. Jejich výměra nepřesahuje 30 ha. Ze stejných důvodů jako oddělení nemají souviskou abecední řadu.

Co jsou porosty

Porost v prostorovém rozdělení je ztotožněn s dílcem. Podobné přírodní podmínky v rámci dílce umožňují definovat jednotlivé porostní skupiny jako proměnlivý lesnický detail v rámci porostu, resp. dílce a tím se přiblížit k významu porostu, které jsou zakotveny v zákonech. Výměra porostu, resp. dílce většinou neklesá pod 0,20 ha.

Co jsou porostní skupiny

Porostní skupiny jsou již proměnlivými jednotkami prostorového rozdělení odlišující se od sebe katastrálním územím, kategorií parcel, věkem, druhovou a prostorovou skladbou a odlišným hospodářským opatřením. Jsou označeny arabskými číslicemi odpovídajícím příslušnému věkovému stupni. Například nejvyšší označení porostní skupiny v Klánovickém lese je 17. Pokud v rámci jednoho věkového stupně je nutné rozlišit více porostních skupin dle výše uvedených kritérií, připojuje se k označení malé písmeno, počínaje písmenem „a“ až po „o“ (např. 7a, 7b, 7c). Porostní skupiny se vylišují od výměry 0,04 ha.

Co jsou etáže

Etáže se vylišují k vyjádření vertikálního členění porostních skupin. Každá porostní skupina má minimálně jednu etáž, maximálně tři etáže. Etáž je definována věkem, zakmeněním a zastoupením dřevin. Etáže jsou označeny číslem věkového stupně ve zlomku, přičemž v čitateli bude etáž starší a ve jmenovateli mladší (např. 10/1, 11/5/1). Podsadby jsou vylišeny samostatně jako etáž s indexem „p“.

 

 

Co tedy můžeme  z lesnické mapy například zjistit? Třeba to, kde se nacházejí nejstarší stromy v lese. A za nimi se někdy vypravíme a zorganizujeme komentovanou vycházku. Těšme se společně!