Porozumění klimatickým změnám

Úvod

Vítejte v tomto kurzu o porozumění změně klimatu. Jsme rádi, že jste se zajímali více o změně klimatu a proč se jí musíme přizpůsobit. Poznání adaptace na změnu klimatu často začíná zdlouhavými diskusemi o vědě o klimatu, o tom, jak klimatický systém funguje, co způsobuje změnu klimatu a co se očekává v budoucnosti. Příliš technické diskuse o vědě o klimatu a změně klimatu však někdy mohou být ohromující a nepomáhají ani motivují lidi k přemýšlení o přizpůsobení. Věda o klimatu je velmi důležitá a potřebujeme ji, abychom nám pomohli přizpůsobit se. Ale prozatím jsou tu jen věci, které musíte pochopit o klimatu a změně klimatu, abyste mohli začít s adaptační cestou.

Tento kurz představuje základní pojmy a terminologii, které uslyšíte v diskusích o změně klimatu, a pomůže vám lépe pochopit, proč se musíme přizpůsobit. Protože nebudeme zkoumat klimatickou vědu velmi hluboko v tomto kurzu vám doporučujeme, abyste se dozvěděli více o sobě.

Objasnění zaměnitelných pojmů

V této části se podíváme na pět termínů, které v diskusích o změně klimatu často slyšíme – počasí, klima, proměnlivost klimatu, globální oteplování a změna klimatu. Pro začátečníky mohou být tyto pojmy matoucí, ale je to důležité pochopit, co každý z nich znamená a jak se navzájem liší. Jakmile pochopíte tyto podmínky, bude mnohem snazší se s důvěrou účastnit diskusí o změně klimatu a začít řešit mnoho problémů, kterým čelíme.

V této části se budeme zabývat některými důležitými pojmy:

  • Počasí
  • Podnebí
  • Variabilita klimatu
  • Globální oteplování
  • Klimatická změna

Podnebí

Now, it we looked at the average path of the fly over a long period of time, we would establish the climate.

Climate can be thought of as the „average“ weather over a period of at least 30 years. Notice that the „climate“ in this animation is stable. That is, the line depicting the average weather moves straight across your screen. Also note that there are an equal number of extremes both above and below the blue area where the fly spends most of its time, something we would expect in a stable climate.

Nyní jsme se dívali na průměrnou cestu mouchy po dlouhou dobu, stanovili jsme klima.

Podnebí lze považovat za „průměrné“ počasí po dobu nejméně 30 let. Všimněte si, že „klima“ v této animaci je stabilní. To znamená, že čára znázorňující průměrné počasí se pohybuje přímo po obrazovce.

Také si všimněte, že existuje stejný počet extrémů nad i pod modrou oblastí, kde moucha tráví většinu času, což bychom očekávali ve stabilním klimatu.

Variabilita klimatu

Každou chvíli se stane něco, co způsobí, že se počasí, jako moucha, odchýlí od svého typického vzoru. Může to trvat několik dní, měsíců nebo i několika let. Pokud jde o klima, je tento dočasný posun způsoben krátkodobými změnami v EU oceány a atmosféru, jako je jev El Niño nebo velká sopečná erupce. Tato krátkodobá odchylka se nazývá „variabilita klimatu“.

Jinými slovy, variabilita klimatu je roční kolísání nad nebo pod průměrnou hodnotou teploty, srážek a dalších klimatických proměnných způsobených krátkodobými změnami v oceánu a atmosféře. Variabilita klimatu nastává přirozeně, a to jak přirozeně

systémy a lidé se těmto výkyvům přizpůsobili. Všimněte si, že průměr trasy mouchy se dočasně mění, ale z dlouhodobého hlediska zůstává průměr stejný. Jinými slovy, variabilita klimatu nemění samotné klima.

Globální oteplování

V atmosféře se přirozeně vyskytuje oxid uhličitý a další tzv. Skleníkové plyny. Bez nich by Země byla příliš studená, než abychom přežili. Ale za posledních 200 let lidské činnosti, jako je odlesňování a spalování uhlí, zemního plynu a ropy, mají drasticky zvýšila množství oxidu uhličitého a dalších plynů zachycujících teplo v atmosféře. V důsledku toho se průměrná teplota Země velmi rychle zvyšuje. Tento jev je známý jako globální oteplování, což je nárůst globální průměrné teploty způsobené rostoucími skleníkovými plyny v atmosféře způsobenými lidskou činností.

Klimatická změna

Nyní se podívejme, co se děje s létáním v důsledku globálního oteplování. Pohybuje se na novém území. Existují nové extrémy. A podívejte se, co se děje s průměrným počasím, podnebí: pohybuje se také novým směrem.

Toto je změna klimatu. Změna klimatu se týká dlouhodobých změn průměrů počasí, extrémů počasí a proměnlivosti klimatu. I když se v minulosti změnilo klima, změna klimatu, kterou dnes zažíváme, je poháněna lidskými činnostmi, jako je

odlesňování a spalování fosilních paliv. Než se stane příliš extrémní, musíme zastavit tyto činnosti, abychom zpomalili rychlost a omezili rozsah změny klimatu.

Porozumění podmínkám

Je důležité pochopit rozdíly mezi počasím, podnebím, proměnlivostí klimatu, globálním oteplováním a změnou klimatu. Vyberte šipku a zjistěte, proč je důležité porozumět rozdílu mezi těmito klíčovými pojmy.

Lidé, kteří nerozumí tomu, jak klima funguje nebo skeptičtí lidé ohledně klimatických změn mohou být někdy pohlceni počasím nebo přirozeně se vyskytující proměnlivostí klimatu, což je v rozporu s dlouhodobějšími trendy. Například velmi chladný den může nastat v oblasti, kde je průměr teploty stoupají, nebo v oblasti, která se časem stává suchší, mohou nastat silné srážky. Pamatujte, že změna klimatu je indikována změnami dlouhodobých průměrů po dobu nejméně 30 let, nikoli denními nebo dočasnými změnami klimatických proměnných.

Někdy mohou být lidé zmateni počasím nebo přirozeně se vyskytujícími změnami klimatu, které jsou v rozporu s dlouhodobějšími trendy. Například velmi chladný den může nastat v oblasti, kde průměrné teploty stoupají, nebo v oblasti, která se postupem času suší, mohou nastat silné srážky. Je důležité se podívat na změny dlouhodobých průměrů, nikoli na denní nebo dočasné změny klimatických proměnných.

Příklady:

Počasí
Dnes je zataženo a chladno. Zítra bude slunečné a teplejší.

Globální oteplování
Průměrná roční teplota Země se za poslední století zvýšila téměř 1° C

Podnebí
Tato oblast obvykle prožívá mírné, mírně vlhké zimy a teplé, suché léty.

Klimatická změna
Během posledních 100 let v tomto regionu byly zimy zvlhčeny, léta sušší a je zde mnohem více bouří.

Změna klimatu

Silný jev El Niño způsobuje v některých částech této oblasti teplý a velmi mokrý materiál, což má za následek silné záplavy.

To je správně!

  • Počasí se týká denních výkyvů teploty, srážek, rychlosti větru, oblačnosti atd.
  • Klima je „průměrné“ počasí měřené po dobu nejméně 30 let
  • Variabilita klimatu se týká ročních výkyvů nad nebo pod průměrnou hodnotou teploty, srážek atd.
  • Globální oteplování se týká nárůstu průměrných globálních teplot v důsledku zvyšujících se skleníkových plynů v atmosféře způsobených lidskou činností
  • Změna klimatu se týká dlouhodobých změn průměrů počasí, extrémů a proměnlivosti klimatu

Proč nemůžeme zastavit změnu klimatu

I když zítra zastavíme odlesňování a z naší ekonomiky z fosilních paliv odstraníme, globální oteplování a změna klimatu budou pokračovat i nadále daleko do budoucnosti. Nemůžeme zastavit změnu klimatu, ani ji nemůžeme zvrátit. V této části se naučíme, proč je to pravda. Nejprve prozkoumáme, jak různé skleníkové plyny různými způsoby přispívají ke globálnímu oteplování. Pak se podíváme na to, co to znamená pro náš svět a jak bychom měli reagovat.

Skleníkové plyny: Oxid uhličitý

Už víte, že spalování fosilních paliv, ať už v průmyslu nebo dopravě nebo v domácnosti, jako je topení, osvětlení a vaření, uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry.

Oxid uhličitý je skleníkový plyn, což znamená, že pomáhá zahřívat zemskou atmosféru.

Ale možná nevíte, že molekuly oxidu uhličitého, které se dnes uvolňují, mohou zůstat v atmosféře až 200 let. Reakcí na další oxid uhličitý trvá dlouho, než se atmosféra zahřeje. Oxid uhličitý, který dnes uvolňujeme do atmosféry, bude tedy atmosféru velmi dlouho zahřívat. To je jeden z důvodů, proč budeme i nadále pociťovat změnu klimatu dlouho poté, co přestaneme spalovat fosilní paliva.

Vědci přiřadili hodnotu 1 k oteplovací síle molekuly oxidu uhličitého v průběhu 100 let, aby bylo snadné porovnat potenciál zachycování tepla oxidu uhličitého s jinými plyny.

Oxid uhličitý je pouze jedním z mnoha skleníkových plynů. Každý skleníkový plyn přispívá ke globálnímu oteplování vlastním způsobem.

Skleníkové plyny: Methan

Dalším důležitým skleníkovým plynem je metan, který uvolňují krávy, rýžová pole a tání permafrostu. Methan zůstává v atmosféře asi 12 let. Přestože je dehet méně běžný, metan je 34-krát silnější než oxid uhličitý při zachycování tepla v atmosféře.

Skleníkové plyny: Oxid dusný

Oxid dusný pochází převážně z používání hnojiv v zemědělství, ale také z dopravy a některých průmyslových procesů. Zůstává v atmosféře po 114 let a má více než 300 krát větší oteplovací sílu CO2.

Skleníkové plyny: chlorofluorouhlíkové plyny

Konečně, chlorfluoruhlovodíky, které se používají hlavně v chladu, jsou extrémně účinnými skleníkovými plyny. Jeden z nich, CFC-12, zůstává v atmosféře asi 6500 let a má více než 50 000 krát větší potenciál oteplování než CO2.

Protože tyto skleníkové plyny i nadále emitujeme do atmosféry, není divu, že globální oteplování postupuje alarmujícím tempem.

Relativní účinky skleníkových plynů V důsledku lidské činnosti se v atmosféře zvyšují koncentrace oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného a chlorfluoruhlovodíků. z prohlídky je oxid uhličitý dehtem nejčastější a nejvíce přispívá ke globálnímu oteplování.

 

Změna klimatu je zde

Protože skleníkové plyny zůstávají v atmosféře tak dlouho a protože trvá dlouho, než se atmosféra zahřeje v reakci na tyto plyny, budeme i nadále zažívat globální oteplování a změnu klimatu, i když je přestaneme vydávat úplně.

To znamená, že nemůžeme zastavit nebo zvrátit změnu klimatu. Bude změna, které se nemůžeme vyhnout. A protože nemůžeme zabránit tomu, aby se objevilo mnoho změn, nemáme jinou možnost, než se jim přizpůsobit a jejich mnoho účinků na společenství, živobytí a ekosystémy.

Přesto je stále velmi důležité, abychom podnikli okamžitá opatření ke snížení skleníkových plynů a zastavili odlesňování, abychom zpomalili rychlost a omezili rozsah změny klimatu. Abychom to mohli udělat, změny našeho klimatu mohou být tak velké, že se jim nebudeme moci přizpůsobit.

Budeme i nadále zažívat globální oteplování a změnu klimatu, i když úplně přestaneme emitovat plyny zachycující teplo. Protože nemůžeme zastavit změnu klimatu, musíme se jí přizpůsobit.

Je však velmi důležité, abychom přijali opatření ke zpomalení rychlosti a omezení rozsahu změny klimatu.

Interpretace informací o klimatu

Nyní víme, jak důležité je jednat proti změně klimatu a zároveň se přizpůsobovat změnám, kterým se nemůžeme vyhnout. V této části se naučíme, jak interpretovat informace o klimatu a zjistit, jak ke změnám klimatu dochází různými způsoby v různých částech světa.

Interpretace změny klimatu

Informace

Abychom lépe porozuměli tomu, jak interpretovat informace o klimatu, začneme tím, že se podíváme na pozorovaná data jedné klimatické proměnné – průměrné roční teploty. Každé místo na světě má svou vlastní průměrnou roční teplotu. A se změnou klimatu se tyto průměrné teploty mění, ale ne stejným způsobem v každém místě.

Toto je graf ukazující změny průměrných ročních teplot na fiktivním místě od roku 1880. Grafy, jako je tento, se mohou zdát jednoduché, ale je zde mnoho podrobností, kterým musíme rozumět, abychom mohli správně použít informace, které poskytují. Podívejme se na to blíže. Černá čára ukazuje rozdíly v průměrných ročních teplotách ve srovnání s průměrným průměrem za referenční období. V tomto případě je referenční období 1951 až 1980 a je označeno zelenou čarou.

Protože se jedná o referenční období, průměrný rozdíl průměrných ročních teplot je nulový. Rozdíl mezi tímto bodem a zelenou čarou se nazývá „anomálie teploty“. Pro rok 1995 byla teplotní anomálie 1 stupeň Celsia.

Červený sloupec ukazuje průměrnou teplotní anomálii za pětileté období od roku 2007 do roku 2011. V tomto případě je průměrná roční teplotní anomálie za těchto 5 let o 1,5 stupně Celsia nad průměrnou roční teplotou za referenční období 1951 až 1980. To vše teď může znít matoucí, ale budete se držet, když se podíváme na příklady skutečného světa.

View post on imgur.com

Bližší pohled

Nyní, když víme, jak číst tento ukázkový graf, pojďme se podívat na některé skutečné příklady z celého světa. Všimněte si, že každý graf vypadá velmi odlišně, a to jak v míře změny teploty, tak ve variabilitě průměrné roční teploty z roku na rok. Důležité je zde pochopit, že zatímco průměrné globální teploty se postupně zvyšují, situace v konkrétních lokalitách se může značně lišit. Vyberte fotografie v číselném pořadí a zjistěte, co se stalo s průměrnými teplotami na každém z těchto míst.

1 – Řetěz malých tropických ostrovů A

Podívejte se na informace o tomto řetězci malých tropických ostrovů. Průměr ročních teplot za roky 2007 až 2011 neprokázal žádnou změnu oproti referenčnímu období 1951 až 1980. To je pravda, i když se průměrná globální teplota výrazně zvýšila. Všimněte si také, že meziroční variabilita nebo kolísání průměrné roční teploty jsou poměrně malé.

2 – Řetěz malých tropických ostrovů B

Tady je další skupina malých tropických ostrovů. Jak ukazuje červená čára, pětiletý průměr se během referenčního období zvýšil jen nepatrně. Ale všimněte si černé čáry. Meziroční výkyvy průměrných teplot jsou poměrně extrémní. To se od prvního příkladu velmi liší, i když obě místa jsou malými tropickými ostrovy. Všimněte si, že z tohoto grafu nemůžeme říct, jak horké nebo chladné konkrétní dny byly v daném roce.

3 – mírné pobřežní město

Tento příklad pochází z mírného pobřežního města. Všimněte si, že změna v pětiletém průměru je vyšší než ve dvou tropických lokalitách, což bychom očekávali, když se přiblížíme k severnímu a jižnímu pólu. Každoroční výkyvy teploty však nejsou příliš dramatické, jak je tomu často v pobřežních oblastech.

4 – mírné ostrovní město vysoké nadmořské výšky

Pohybující se o něco blíže k pólům a daleko od oceánu, graf tohoto mírného města s vysokou nadmořskou výškou ukazuje ochlazující teploty a větší roční variabilitu. Pamatujte, že nevíme, jaké jsou skutečné průměrné teploty, pouze teplotní anomálie. V tomto případě je průměrné období od roku 2007 do roku 2011 o 1,3 stupně Celsia vyšší ve srovnání s referenčním obdobím 1951 až 1980.

5 – Malá arktická vesnice

Nakonec se podívejme na dramatické změny, ke kterým dochází v této malé vesnici v Arktidě. Průměrné roční teploty se velmi rychle zvyšují, zatímco roční výkyvy průměrných teplot jsou extrémní. Ale všimněte si, že v této vesnici byla meziročně extrémní variabilita konzistentní alespoň za posledních 100 let. Bez podrobnějších informací nemůžeme říci, že variabilita skutečně roste.

View post on imgur.com

Co můžete udělat dál

Nyní, když jsme se zabývali důležitou terminologií v oblasti klimatu a jak lépe porozumět informacím o změně klimatu, pojďme se podívat, co můžete udělat pro to, abyste změnili. Přezkoumáme klíčové body tohoto kurzu a poskytneme vám několik představ o dalších krocích, které by mohly vést k budoucnosti.

Přizpůsobení nyní

Vezměme si na chvíli klíčové zprávy, které by měli praktikující adaptace vzít z tohoto kurzu. Zaprvé je důležité pochopit rozdíly mezi počasím, podnebím, proměnlivostí klimatu, globálním oteplováním a změnou klimatu. O těchto podmínkách si stále nejste jisti, vraťte se prosím zpět a zkontrolujte je.

Druhým klíčovým poselstvím je, že nemůžeme zastavit změnu klimatu ve smysluplném časovém rámci, částečně proto, že skleníkové plyny zůstávají v atmosféře tak dlouho. A protože nemůžeme zastavit změnu klimatu, musíme se jí přizpůsobit. Doporučujeme vám, abyste tuto myšlenku prozkoumali hlouběji a absolvovali klíčové koncepty v kurzu přizpůsobení se změně klimatu.

A konečně, při adaptačních pracích musíme být opatrní, když se díváme na pozorované klimatické trendy a projekce změny klimatu. Zejména projekce mohou být zavádějící, nerozumíme tomu, co nám říkají. Pamatujte, že přizpůsobení se změně klimatu vyžaduje, abychom se nezabývali pouze změnami průměrů. Adaptace musí také brát v úvahu extrémní události a měnící se klimatickou variabilitu, které klimatické modely nemohou promítat s přesností, která je nutná, což činí obtížná rozhodnutí a plánování budoucnosti. Po dokončení tohoto kurzu vyberte bílou šipku a zjistěte, jaké další kroky můžete podniknout.

———

Jste připraveni?

Změna klimatu je možná největší výzvou, se kterou se dnes setkáváme, a přizpůsobení se změně je zásadní, abychom chtěli zlepšit lidské blaho při současném zachování kritických přírodních ekosystémových služeb. Jste připraveni na tuto výzvu?

Zdroj: wwfadapt.org

 

EN verze

Understanding Climate Change

Introduction

Clarifying Confusing Terms

Why We Can’t Stop Climate Change

Interpreting Climate Information

What You Can Do Next

Understanding Climate Change

Welcome to this course on understanding climate change. We are pleased that you have taken an interest in learning more about climate change and why we must adapt to it.

Learning about climate change adaptation often begins with lengthy discussions on climate science, how the climate system works, what is causing climate change, and what is projected tor the future.

But sometimes, overly technical discussions about climate science and climate change can be overwhelming and do not really help or motivate people to think about adaptation.

Climate science is very important, and we need it to help us adapt. But for now, there are just a tew things you need to understand about the climate and climate change to help you get started on your adaptation journey.

This course introduces the essential concepts and terminology that you will hear in discussions about climate change and will help you better understand why we must adapt. Since we won’t explore climate science

very deeply in this course, we encourage you to learn more on your own.

Ready to begin? Select the WHITE ARROW on the right side of your screen to get started.

In this section, we will look at five terms that we often hear in climate change discussions – weather, climate, climate variability, global warming, and climate change. For beginners, these terms can be confusing, but it is important to

understand what each of them means and how they differ from one another. Once you understand these terms, it will be much easier to participate with confidence in discussions on climate change and to begin to tackle the many challenges we face.

In this section, we’ll cover some important terms:

Weather

Climate

Climate variability

Global warming

Climate change

Climate

Now, it we looked at the average path of the fly over a long period of time, we would establish the climate.

Climate can be thought of as the „average“ weather over a period of at least 30 years. Notice that the „climate“ in this animation is stable. That is, the line depicting the average weather moves straight across your screen.

Also note that there are an equal number of extremes both above and below the blue area where the fly spends most of its time, something we would expect in a stable climate.

Climate Variability

Every once in a while, something happens that causes the weather, like the fly, to deviate from its typical pattern. This can last tor days, months, or even several years. For the climate, this temporary shift is caused by short-term changes in the

oceans and atmosphere, such as an EINiho event or a large volcanic eruption. This short-term deviation is called „climate variability. “

In other words, climate variability is the yearly fluctuation above or below an average value tor temperature, precipitation, and other climate variables caused by short-term changes in the ocean and atmosphere. Climate variability occurs naturally, and both natural

systems and people have adapted to these fluctuations. Note that the average of the fly’s path changes temporarily, but over the long-term, the average remains the same. In other words, climate variability does not change the climate itself.

Global Warming

Carbon dioxide and other so-called greenhouse gases occur naturally in the atmosphere. Without them, the Earth would be too cold tor us to survive. But tor the past 200 years, human activities such as deforestation and burning coal, natural gas, and oil have

drastically increased the amount of carbon dioxide and other heat-trapping gases in the atmosphere. As a result, the Earth’s average temperature is increasing very rapidly. This phenomenon is known as global warming, which is the rise in global

average temperatures due to increasing greenhouse gases in the atmosphere caused by human activity.

Climate Change

Now, look at what’s happening to the fly as a result of global warming. It’s moving into new territory. There are new extremes. And look what’s happening to the average weather, the climate: it’s moving in a new direction, too.

This is climate change. Climate change refers to the long-term changes in weather averages, weather extremes, and climate variability. While the climate has changed in the past, the climate change we are experiencing today is driven by human activities such as

deforestation and burning fossil fuels. We must stop these activities to slow the rate and limit the extent of climate change before it becomes too extreme.

Understanding the Terms

It is important to understand the distinctions between weather, climate, climate variability, global warming, and climate change. Select the arrow to learn why it’s important to understand the distinction between these key terms. People who do not understand how the climate works or who are skeptical about climate change can sometimes be contused by weather or naturally occurring climate variability that runs counter to longer-term trends. For example, a very cold day might occur in an area where the average

temperatures are rising, or there might be heavy rainfall in an area that is becoming drier over time. Remember, climate change is indicated by changes in long-term averages over periods of at least 30 years, not daily or temporary changes in climate variables.

Sometimes, people can be confused by weather or naturally occurring climate variability that runs counter to longer-term trends.

For example, a very cold day might occur in an area where the average temperatures are rising, or there might be heavy rainfall in an area that is becoming drier over time.

IVs important to look at changes in the long-term averages, not daily or temporary changes in climate variables.

Examples:

Weather

Today is cloudy and cool. Tomorrow will be sunny and warmer.

Global warming

The Earth’s average annual temperature has increased by nearly 1 oc over the past century.

Climate

This region typically experiences mild, moderately wet winters and warm, dry Summers.

Climate change

Over the past 100 years in this region, winters have become wetter, summers have become drier, and there are many more severe storms.

Climate variability

A strong ElNho event causes warm and very wet mather in parts of this region, resulting in severe flooding.

That’s right!

• The weather refers to daily fluctuations in temperature, precipitation, wind speed, cloud cover, etc.

• The climate is the „average“ weather measured over at least a 30-year time period

• Climate variability refers to yearly fluctuations above or below an average value for temperature, precipitation, etc.

• Global warming refers to the rise in global average temperatures due to increasing greenhouse gases in the atmosphere caused by human activity

• Climate change refers to longterrn changes in weather averages, extlernes, and climate variability

About This Section

Even it we stop deforestation and eliminate fossil fuels from our economy tomorrow, global warming and climate change will continue far into the future. We cannot stop climate change, nor can we reverse it. In this section, we’ll learn why this is true. First, we will explore how different greenhouse gases contribute to global warming in different ways. Then, we’ll look at what this means tor our world and how we should respond.

Greenhouse Gases: Carbon Dioxide

You already know that burning fossil fuels, whether tor industry or transportation or domestic uses like heating, lighting, and cooking, releases carbon dioxide into the atmosphere.

Carbon dioxide is a greenhouse gas, meaning that it helps warm the Earth’s atmosphere.

But you may not know that carbon dioxide molecules released today can stay in the atmosphere tor up to 200 years. It takes a long time tor the atmosphere to warm in response to extra carbon dioxide. So the carbon dioxide we are releasing into the atmosphere today will continue to warm the atmosphere tor a very long time. This is one reason why we will continue to experience climate change long after we stop burning fossil fuels.

To make it easy to compare the heat-trapping potential of carbon dioxide to other gases, scientists have assigned a value of 1 to the warming power of a carbon dioxide molecule over a 100 year period.

Carbon dioxide is only one of many greenhouse gases. Each greenhouse gas contributes to global warming in its own way.

Greenhouse Gases: Methane

Another important greenhouse gas is methane, which is released by cows, rice paddies, and melting permafrost. Methane stays in the atmosphere tor around 12 years. Although it is tar less common, methane is 34 times more powerful than carbon dioxide at trapping heat in the atmosphere.

Greenhouse Gases: Nitrous Oxide

Nitrous oxide comes largely from fertilizer use in agriculture, but it also comes from transportation and some industrial processes. It remains in the atmosphere tor 114 years and has more than 300 times the warming power of CO2.

Greenhouse Gases: chlorofluorocarbons gases

Finally, chlorofluorocarbons, which are mainly used in refrigeration, are extremely potent greenhouse gases. One of them, CFC-12, remains in the atmosphere tor about 6500 years and has more than 50,000 times more warming potential than CO2.

Since we continue to emit these greenhouse gases into the atmosphere, it’s no wonder we are seeing global warming progressing at an alarming rate.

Relative Effects of Greenhouse Gases Due to human activity, concentrations of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons are increasing in the atmosphere. of the tour, carbon dioxide is by tar the most common and contributes the most to global warming.

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Climate Change is Here

Because greenhouse gases remain in the atmosphere tor so long, and because it takes a long time tor the atmosphere to warm in response to these gases, we will continue to experience global warming and climate change even it we stop emitting them altogether.

This means that we cannot stop or reverse climate change. There will be change that we cannot avoid. And since we cannot prevent many changes from occurring, we have no choice but to adapt to them and their many effects on communities, livelihoods, and ecosystems.

Even so, it is still very important that we take immediate action to reduce greenhouse gases and stop deforestation to both slow the rate and limit the extent of climate change. It we tail to do this, the changes to our climate may be so great that we will not be able to adapt to them.

We will continue to experience global warming and climate change even if we completely stop emitting heat-trapping gases. Since we cannot stop climate change, we must adapt to it.

However, it is very important that we take action to both slow the rate and limit the extent of climate change.

About This Section

We now know how important it is to take action against climate change while simultaneously adapting to changes that we cannot avoid. In this section, we’ll learn how to interpret climate information and discover how climate change is occurring in different ways in different parts of the world.

Interpreting Climate Change

Information

To better understand how to interpret climate information let’s begin by looking at observed data tor one climate variable — average annual temperature. Every location in the world has its own average annual temperature. And with climate change these average temperatures are changing, but not in the same way in every location.

This is a graph showing changes in average annual temperatures tor a fictitious place since 1880. Graphs like this may seem simple, but there are many details we must understand so that we can properly use the information they provide. Let’s look at it closer. The black line shows us the differences in average annual temperatures compared to the average tor a reference period. In this case, the reference period is 1951 through 1980, and is indicated by the green line.

Since this is the reference period, the average difference in average annual temperatures is zero. The difference between this point and the green line is called the „temperature anomaly.“ For 1995, the temperature anomaly was 1 degree Celsius.

The red bar indicates the average temperature anomaly tor the five-year period from 2007 through 2011. In this case, the average annual temperature anomaly tor those 5 years is 1.5 degrees Celsius above the average annual temperature tor the reference period, 1951 through 1980. All of this may sound confusing now, but you will catch on as we look at some real world examples.

View post on imgur.com

Taking a Closer Look

Now that we know how to read this sample graph, let’s look at some real examples from around the world. You’ll notice that each graph looks very different, both in the rate of temperature change and the variability in average annual temperature from year to year. One important thing to understand here is that while global average temperatures are increasing gradually, the situation in specific locations can vary greatly. Select the photos in numerical order to learn what has happened with average temperatures in each of these places.

1 – Small Tropical Island Chain A

Take a look at the information tor this small tropical island chain. The average of the annual temperatures tor 2007 through 2011 has shown no change from the reference period of 1951 through 1980. This is true even though the global average temperature has increased significantly. Also notice that the year-to-year variability, or the fluctuations in average annual temperature, is quite small.

2 – Small Tropical Island Chain B

Here’s another group of small tropical islands. As shown by the red line, the five-year average has increased only slightly over the reference period. But notice the black line. The year-to-year fluctuations in average temperatures are quite extreme. This is very different from the first example, even though both places are small tropical islands. Note that we cannot tell from this graph how hot or cool specific days were in any given year.

3 – Temperate Costal City

This example is from a temperate coastal city. Note that the change in the five-year average is higher than in the two tropical locations, which is what we would expect as we move closer toward the North and South Poles. Still, the yearly fluctuations in temperature are not very dramatic, as is often the case in coastal areas.

4 – Temperate High Altitude Island City

Moving a little closer to the Poles and far from the ocean, the graph tor this high-altitude temperate city shows taster-rising temperatures and greater annual variability. Remember, we do not know what the actual average temperatures are, only the temperature anomalies. In this case, the average tor the period from 2007 through 2011 is 1.3 degrees Celsius higher compared to the reference period of 1951 through 1980.

5 – Small Arctic Village

Finally, look at the dramatic change occurring in this small village in the Arctic. Average annual temperatures are increasing very rapidly while the yearly fluctuations in average temperatures are extreme. But note that tor this village, extreme year-to-year variability has been consistent tor at least the last 100 years. Without more detailed information, we cannot tell it variability is actually increasing.

View post on imgur.com

About This Section

Now that we’ve covered important climate terminology and how to better understand climate change information, let’s look at what you can do to make a difference. We’ll review key points of this course and give you some ideas about next steps to take tor the future.

Adaptation Now

Let’s take a moment to review the key messages that adaptation practitioners should take away from this course. First, it is important to understand the distinctions between weather, climate, climate variability, global warming, and climate change. It you are still unsure about these terms, please go back and review them.

The second key message is that we cannot stop climate change in a meaningful timeframe, partly because greenhouse gases remain in the atmosphere tor so long. And since we cannot stop climate change, we must adapt to it. We encourage you to explore this idea in greater depth by taking the Key Concepts in Climate Change Adaptation Course.

Finally, tor adaptation work, we must be careful when looking at observed climate trends and climate change projections. Projections, in particular, can be misleading it we do not understand what they are telling us. Remember that adapting to climate change requires that we not look at only changes in averages. Adaptation must also consider extreme events and changing climate variability, which climate models cannot project with the precision required tor making difficult choices and planning tor the future. Now that you have completed this course, select the white arrow to learn what next steps you can take.

———

Are You Ready?

Climate change is perhaps the greatest challenge we face today, and adapting to change is essential it we want to improve human well-being while maintaining critical natural ecosystem services. Are you ready tor this challenge?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *